(30.04.2013)

Sïjhth buerie aamhtsen åvteste barkedh? Almetji jielemem eatnamisnie bueriedidh jih dovne ånnetji dååjrehtalledh? Gellie siebrieh gååvnesieh mah barkoesijjieh vissjeles noeride öörnieh. Maahtah dån tjoeverh ånnetji maeksedh. Beabpmoej jih gåetieluhpien åvteste barkah.

(30.04.2013)

Gosse au pair leah, dellie fuelhkine ektesne jeatja laantesne årroeh. Datne eevre goh fuelhkeste jijtje, jijtjedh tjiehtjelem jallh gåetieluhpiem åadtjoeh. Dov barkoeh leah maanide sujhtedh, aereden jih iehkeden maanide bïssedh, maanah joekehth darjomesijjide saehtedh – jih maahtah dån tjoeverh ånnetji gåetesne barkedh. Daej åvteste beabpmoeh, gåetieluhpiem/ tjiehtjelem jih ånnetji beetnegh åadtjoeh. Jeenemes daejnie au pair-programmine aaj kuvsjh, college jallh universitete.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering