(30.04.2013)

Saemien sijjienommh båata saemiej jielemistie, vijremistie, gøølemistie jih båatsoejste.

(30.04.2013)

Daelie prosjeekte Saemien noerh aalka, mij lea akte ektiebarkoe gaskoe EU-e , Vàrjjat, Saemien museume, Saemien Sijte Nøørjesne jih Siida museumen Såevmesne, jih Àjjte museume Sveerjen bielesne.

(30.04.2013)

Gosse fealadidh tjoeverh eensilaakan soejkesjidh. Daesnie naan bïevnesh: feelemeluhpi bijre, daalhkesh, skïebtjelassh, feeleme - tjirkeme jih beetneh- vierhtieh, voessen sisnie, bïevnesh, svaalhtesh mah hijven daejredh.

(30.04.2013)

Fierhten jaepien saemien gaahtjemem daelvege jih giesege öörnieh. Dovne reegijovneles gaahtjemh öörnieh; tjengkerem tjiektjedidh, vuejeme-råantjoejgujmie gaahtjedh jih jeatjah darjomh.

(30.04.2013)

Frifoente maanah jih noerh lea dåarjoeøørnege maam Stoeredigkie lea tseegkeme juktie ealamadtjen mieriekrïebpesjh bueredidh demokratijen jih jïjtjesyjhtehts darjomi gaavhtan voengesne.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering