(30.04.2013)

Gosse fealadidh tjoeverh eensilaakan soejkesjidh. Daesnie naan bïevnesh: feelemeluhpi bijre, daalhkesh, skïebtjelassh, feeleme - tjirkeme jih beetneh- vierhtieh, voessen sisnie, bïevnesh, svaalhtesh mah hijven daejredh.

(30.04.2013)

Frifoente maanah jih noerh lea dåarjoeøørnege maam Stoeredigkie lea tseegkeme juktie ealamadtjen mieriekrïebpesjh bueredidh demokratijen jih jïjtjesyjhtehts darjomi gaavhtan voengesne.

(30.04.2013)

Daelie prosjeekte Saemien noerh aalka, mij lea akte ektiebarkoe gaskoe EU-e , Vàrjjat, Saemien museume, Saemien Sijte Nøørjesne jih Siida museumen Såevmesne, jih Àjjte museume Sveerjen bielesne.

(30.04.2013)

Saemien sijjienommh båata saemiej jielemistie, vijremistie, gøølemistie jih båatsoejste.

(30.04.2013)

Fierhten jaepien saemien gaahtjemem daelvege jih giesege öörnieh. Dovne reegijovneles gaahtjemh öörnieh; tjengkerem tjiektjedidh, vuejeme-råantjoejgujmie gaahtjedh jih jeatjah darjomh.

Fant du det du lette etter?