Gåetieluhpiem leejjedh

Edtjh gåetieluhpiem mïetedh? Dle hijven daejredh magkerh reaktah jih stillemh dov leah.

Daesnie gåetieluhpielaake aelkieslaakan buerkiestamme:

1. GÅETIELUHPESNE GAALKA BUEKTIEHTIDH ÅRRODH
Gåetieluhpesne galka buektiehtidh årrodh. Guelpijste tæhtjojde galka nuekies jille årrodh. Klaash gelkieh nuekies stoerre årrodh, laavkometjiehtjelh/ ohtjegåetieh gelkieh buerie årrodh, jih aaj galka buektiehtidh beabpmoeh jurjiehtidh. Muvhtede gåetie-aajhterijste eah dan bijre seatedh jih gåetieluhpiem ålmetjidie leejjestieh maam ij leah gåetieluhpielaaken mietie dåahkasjehteme. Tjïelte maahta vaestiedidh mejtie gåetieluhpie laaken mietie lea.

2. DAERPIES TJAALELDH LATJKOEM ÅADTJODH!
Njaalmeldh latjkoe seamma nænnoes goh tjaaleldh latjkoe. Båelpie njaalmeldh latjkojne, dotnoeh gåetie-aajterh ov- geahpan maehtiejidien sjïdtedh maam dam lidien latjkeme. Maahtah dellie tjaaleldh latjkoem kriebpesjidh åadtjodh. Leejjemepaehpereh maahtah vuesiehtæmman; gærjabovresne, åtnoeraerie fylhketjïeltesne åestedh. Muvhth gåetie-aajterh sijhtieh datne edtjh lopmh baeledh, kraesieh bietskiedidh, maanah sujhtedh j.n.v. Jis åtnah dihte hijven, dle tjoevere Leejjemepaehpierisnie tjåadtjodh. Dagkeres daarjomh tjoevere vihtieslaakan leejjemepaehpierisnie tjåadtjodh, guktie guabpatjahkh sïemes dan bijre lægan Eejhtegh - dah guhth eejhtegi- sijjesne tjoeverieh sijjen maanaj åvteste, gieh nuerebe 18 jaepien båeries, Leejjemepaehperisnie tjaeledh

3. JOEKEHTSH LEEJJEMELATJKOEH - ”OPPSIGELIGE FORHOLD” JIH ”TIDSBESTEMTE FORHOLD”
Raeriestibie dutnjien leejjemelatjkoem utnedh guktie jijtje maahtah nænnoestidh man guhkiem edtjh gåetieluhpesne årrodh. Dihte nimhtie jis datne gåetieluhpiem leejjh jih ih leah gåetie-aajterinie latjkeme man guhkiem edtjh desnie årrodh, dle gåetieluhpielaake dihte maam nænnoste guktie dåtnoeh gåetie-aajhteren leejjemelatjkoe galka årrodh.
Jis edtjh gåetieluhpeste juhtedh, dle tjoeverh akte aski åvteli gåetie-aajterasse soptsestidh. Jis gåetie-aajhtere sæjhta datne edtjh debpede juhtedh, dle tjoevere dutnjien dam tjaeledh. Dihte leejjemelatjkoe daaroen gohtje ”oppsigelige leieforhold”.
Jis daajrah ih datne buerebe gåetieluhpiem gaavnh jallh jeatjah sjiekenistie ih sijhth debpede juhtedh, dle buerebe jis dallah laatjkajidien man guhkiem edtjh dennie gåetieluhpesne årrodh. Dle maehtiejidien leejemelatjkoem, maam daaroen gohtje ”tidsbesteme leieforhold” vierhtiedidh tjaeledh.
Daennie leejjemelatjkosne tjoeverh unnemes golme (3) jaepieh gåetieluhpesne årrodh. Badth jis lea onn ohtje gåetieluhpie laptesne jallh tjeallarisnie dle ajve akte (1) jaepie. Nimhtie maahtah buerebe tjirkedh gåetieluhpesne åadtjodh årrodh. Badth jis dellie sijhth debpede juhtedh leejjemelatjkoej åvteli, tjoeverh abpe boelhketjen åvteste maeksedh jis ij naan jeatjebh gåetielåhpan juhtieh.

4. DOV LEAH REAKTAH JIJTJE JIJTJEDH GÅETIELUHPIEM NUHTJEDH
Dov leah reaktah jijtje jijtjedh gåetieluhpiem nuhtjedh. Eah gåetie-aajterh maehtieh gåetielåhpan tjaangedh gåessie jijtjh sijhtieh. Jis gåetie-aajhteren leah ïerieh gåetieluhpesne, vuesiehtæmman gåetieluhpiem dåvvodh, dle tjoevere datnine mååhtedidh gåessie maahta gåetielåhpan tjaangedh.

5. DEEPOSITUME
Gåetie-aajhtere maahta deepositumem datneste kriebpesjidh maeksedh. Dihte deepositume galka dotnoen latjkoem gåetieluhpien bijre tjirkedh. Jis gåetieluhpie slaameme jallh ih leah gåetieluhpien åvteste maakseme, dle deepositumeste geasa. Deepositume ij edtjh dovrebe govhte askh gåetieluhpiemaaksojste årrodh. Deepositume galka viedteldihkie kontosne tjåadtjodh,jih lissiemaaksoeh gaalka gåetieluhpie-dåastojasse. Gåetie-aajhtere edtja dam kontoem tseegkedh. Deepositumem edtja bååstide gåetieluhpe-dåastojasse gosse gåetieluhpeste jåhta.

6. LEEJJEME
Tjoevere gåetieluhpien åasam nænnoestidh. Gåetieluhpie-dåastoje maahta aaj gåetie-aajhterinie latjkedh el- njuvvi jih moeri åvteste maeksedh. Maahta aaj gåetie-aajterinie latjkedh beetnegh gåetieluhpien åvteste edtja asken voestes biejji åvteli maeksedh. Idien maehtieh mååhtedidh gåetieluhpe-maaksoem edtja aarebi akte aski åvteli maeksedh. Ij gåetieluhpie-aajhtere maehtieh dam voestes jaepien gåetieluhpien åasam jeatjadehtedh. Jis edtja dam jeatjadehtedh, dle tjoevere akte aski åvteli dam orre gåetieluhpien åasam tjaaleldh buektedh.

 

Fant du det du lette etter?