Fylkestingets kontor

Fylkestingets kontor skal bidra til at befolkningen i Nordland har tillit til de demokratiske styringsprinsipper og til de folkevalgte organ.

Fylkestingets kontor har ansvar for gjennomføring av valg og kontroll av valg, både stortingsvalg og fylkestingsvalg, og vil bidra til at befolkningen i Nordland sikres medbestemmelse og deltakelse i utforming av Nordlandssamfunnet.

-skal med åpenhet og lojalitet legge til rette for at fylkesordfører, gruppeledere, frikjøpte folkevalgte, fylkestingets medlemmer og medlemmer av medvirkningsråd gis gode arbeidsforhold, service og informasjon slik at de kan skjøtte sine verv på best mulig måte.

- bidra til at unge, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nordland sikres medbestemmelse og deltakelse i utforming og utvikling av Nordlandssamfunnet.

-Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet er fylkestingets ombud. Ombudene skal støtte og veilede barn, elever, lærlinger og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter. Ombudene skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag i forhold til kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer, og påse at barnehage- og skoleeier etterlever lovverket og er sin aktivitetsplikt bevisst.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor