Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

By- og regionsenterpolitikk - rapportering handlingsprogram 2018

25.02.2019

Eierskapskontroll - Vigo IKS

25.02.2019

Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS

25.02.2019

Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2019

25.02.2019

Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022 - Rullering

25.02.2019

Karrieresentrene i Nordland,- erfaringer, strategier og videre arbeid

25.02.2019

Læreplassgaranti for bygg-og anleggsfag i Nordland

25.02.2019

Rapportering på regionale planer i kultur, miljø og folkehelse

25.02.2019

Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

25.02.2019

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

25.02.2019

Vigo IKS - utvikling og erfaringer

25.02.2019

Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2018

25.02.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

08.04.2019

Fant du det du lette etter?